BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

traceCLEAN


При използване на традиционните методи за почистване, чрез накисване на предмети/съдове в горещи киселини, съществува риск от контаминация. За да се сведе до минимум възможността от замърсяване, Milestone разработи traceCLEAN. traceCLEAN е автоматизирана, затворена система, която напълно и безопасно почиства лабораторните съдове. Процесът на почистване отнема около час, подобрявайки цялостния работен процес в лабораторията. Системата е подходяща за автоматично почистване на всички TFM, PFA, стъклени и кварцови съдове, включително и за такива използвани при микровълново разлагане и ICP/ICP-MS анализи.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

 • Универсалност
  • За всички лабораторни апарати, за TFM, стъклени и кварцови части

 

 • Пълна автоматизация и безопасност
  • Няма излагане на оператора на киселинни пари

 

 • Висока продуктивност
  • Бърз, удобен, чист и напълно автоматизиран

 

 • Икономическа ефективност
  • Не се изисква смяна на киселини или накисване
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021