BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Раман спектрометри и микроскопи


 

Раман спектроскопията и Раман микроскопията са високо ефективен метод за идентификация. Това е метод, който допълва широко разпространената техника на инфрачервената спектроскопия. В комбинация със същата, Раман спектроскопията дава пълно охарактеризиране на материалите.

 

С минимална или без никаква пробоподготовка може да се получи информация за химическия състав, структурата и елементното съдържание на изследваното съдържание. Раман спектроскопията дава информация за структурите и в някаква дълбочина, за разлика от инфрачервената спектроскопия, която сканира и информира само за повърхността  изследвания материал.

 

DXR3 серията на Thermo Scientific дава всички възможности за висококачествени спектри и снимки, така че да бъдат полезни за научни разработки, в контролни лаборатории и учреждения.

 

Различните модификации, аксесоари и софтуерни решения, като Omnic Series, Omnic Atlas, Omnic Picta, Omnic Array Automation, Omnic Macros/Pro дават възможности за много на брой приложения в различни  матрици и изследвани характеристики.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021