BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Dionex ICS-6000 HPIC Systems


Dionex ICS-6000 HPIC Systems

Висок клас модулна, йонхроматографска система. Възможност за двуканална конфигурация за едновременен или последователен анализ на аниони и катиони във води и водни разтвори.

Всеки канал може да работи, като напълно независим, което включва възможност за два канала, единият от които с капилярна, а другият със стандартна конфигурация, стандартна/стандартна или капилярна/капилярна.

Възможност за добавяне на супресори и генератори на елуенти за достигане на анализ без допълнителни реагенти (RFIC).

Работа с кондуктометричен, електрохимичен, UV-VIS детектор.

Видове елуенти: KOH, LiOH, NaOH, Carbonate, Carbonate/Bicarbonate, MSA.

Йонен хроматограф в комбинация със спектрометър с индуктивно свързана плазма с масспектрометър (ICP/MS) се използва за определяне съдържание на един и същ елемент с различните му степени на окисление, каквито са например Cr, As и други (speciation analysis), а не само елементът като цяло. 

С помощта на софтуер Chromeleon двойноканалната система може да функционира и да се управлява като две самостоятелни или две синхринизирани системи.

 

  • Обхват на налягането - 0 - 35 МРа (0-5000 psi) за стандартна конфигурация и 0 - 41 МРа (0-6000 psi) за капилярна конфигурация
  • Обхват на скоростта на потока - 0 - 10 ml/min
  • Точност и прецизност на скоростта на потока < 0.1%
    Подходящ за лаборатории с висока натовареност, контрол на качеството, научно-изследователска дейност.

 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024