BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма


Новата серия оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма iCAP PRO ICP-OES на Thermo Scientific са апарати с изключително иновативен дизайн, изцяло различен от подобните апарати на пазара. Патентовани иновативни технологии дават на iCAP PRO най-добрите възможности, постигнати с този клас апаратура.

  • Усъвършенстван детектор CID821 за изключително бързи резултати;
  • Компактна оптика за бързо достигане в работен режим при изключително малка консумация на газ за продухванe. Време на стартиране само 30 минути от включване на захранването и 5 минути от “standby”;
  • Определяне на елементи с концентрации от % до граници на откриване до sub ppb; 

iCAP PRO
ICP-OES

iCAP PRO X
ICP-OES

iCAP PRO XP
ICP-OES

iCAP PRO XPS
ICP-OES

Наблюдение на плазмата

Радиално вертикално или Двойно вертикално

Време за стартиране

1 час (от изключен апарат)

15 минути
(от режим на изчакване)

5 минути
(от режим на изчакване)

Обхват на Дължината на вълната

iFR режим 167.021 nm - 852.145 nm

iFR режим 167.021 nm - 852.145 nm

eUV режим 167.021 nm - 240.063 nm

Резолюция при 200nm

7 pm

Режими на измерване

iFR

iFR и eUV

Детектор

CID821

Пълна картина на спектъра

Yes

RF източник радиално

1150 W

750, 1150
или 1350 W

750 до 1600 W

RF източник двойно

1150 W

750, 1150
или 1350 W

750 до 1600 W

Контрол на газовите потоци

Оптимизирани  MFC

Променливи MFC

Плазма газ

Фиксиран на 12.5 L/min

Фиксиран, оптимизирани от
8.5, 12.5 или 14.5 L/min

0 до 20 L/min

Поддържащ газ

Фиксиран на 0.5L/min

Избираем
0.5, 1 или 1.5 L/min

0 до 2 L/min

Пулверизиращ газ

0.3 до 0.8 L/min

0 до 1.5 L/min

0.0 до 1.5 L/min

Допълнителен газ

0 - 0.25 L/min


Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024