BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Масспектрометри за анализ на индустриални процеси


 

Увеличаване на продукцията и печалбата с масспектрометрите на Thermo Scientific. Инструментите са проектирани така, че да отговорят на редица предизвикателни технологични приложения в нефтохимическата, металургичната и биотехнологичната индустрия.

Изключително надеждни и лесни за притежание, технологиите за анализ на процесни газове на Thermo Fisher Scientific осигуряват по-бърз, по-пълен и онлайн анализ на газ с лабораторно качество и анализ технологични газове от процесите.

 

Химически / нефтохимическа промишленост

Бързите, точни и изчерпателни данни за анализ на газа позволяват да се актуализират системите за предсказуем контрол в реално време, което от своя страна води до оптимизация на производствената единица и максимална рентабилност. Заводите за преработка на въглеводороди по целия свят използват масспектрометри за оптимизиране на разнообразна гама от химически производствени процеси, както и за мониторинг на укрити емисии.

 

Масспектрометрите за анализ на индустриални процеси на Thermo Scientific са идеално решение при:

  • Мониторинг на въздуха: бензен, толуен, етил бензен, ксилени, винил хлорид, етилен дихлорид
  • Преработка на природен газ
  • Производство на олефин
  • Оптимизация на крекинг пещи
  • Производство на етилен оксид / етилен гликол
  • Производство на полиолефин
  • Производство на амоняк
  • Укрити емисии на токсични летливи органични съединения
  • Мониторинг на факелни газовеТечна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024