BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Хроматографски информационни системи


Система за управление на хроматографски данни или накратко система за хроматографски данни (CDS) е набор от специализирани инструменти за събиране на данни, която система взаимодейства и/или се интегрира с лабораторното хроматографско оборудване. 

 

С базова CDS система се създава желаната методология, която да се използва от хроматографското оборудване, събира данни от него, обработва получените данни, съхранява информацията в бази и се свързва с други лабораторни информационни системи за импортиране и експортиране на файлове и данни.

 

Общи характеристики на CDS системите

Системите за хроматографски данни могат да се използват по три основни начина:

 • като самостоятелна система, която контролира два или повече хроматографа;
 • като самостоятелна система, която контролира единичен хроматограф, включително LC-MS или GC-MS инструменти
 • като мрежова система, която контролира множество инструменти в една или повече лаборатории

 

 

В експлоатация, CDS предлага множество функции, включително (но не само):

 • обработка на проби и празни проби /несъдържащи аналит/
 • интегриране на пикове и изграждане на калибрационни криви
 • анализ на данни, визуализация и валидиране
 • интеграция на софтуер на трети страни
 • интеграция на инструменти на трети страни
 • съхранение на данни от множество инструменти
 • управление на работния процес
 • разработване и планиране на процедури и експерименти
 • изпитания за непокриване на спецификация и нетолерантност
 • одиторска пътека и контрол за съответствиеТечна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024