BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Йонхроматографски системи 

Dionex Easion IC System

 

 

New Ion Chromatography System Simplifies Water Analysis | Technology  Networks

Dionex Aquion IC System

 

Dionex™ Aquion™ Ion Chromatography (IC) System

Dionex Integrion HPIC System
High-Pressure Ion Chromatography System Delivers New Levels of Simplicity  and Flexibility | Business Wire

Dionex ICS-4000 Capillary HPIC System
Dionex™ ICS-4000 Integrated Capillary HPIC™ System

Dionex ICS-6000 HPIC System

The Smart Revolution - Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC system - Kobis

Предимства

За анализ на основни аниони и/или катиони

Основни анализи с по-добра прецизност

Рутинни анализи

Постоянна готовност за рутинни анализи

Рутинни и комплексни анализи

Един супресор за постигане на висока супресия

Софтуер за управление на различни апарати

Автоматизирано проследяване на консумативи

-

-

-

Точност с градиенти при  високо налягане за кратки времена

-

-

Прецизно и точно генериране на елуент за висока възпроизводимост на методите

-

-

Възможност за интегриран детектор

-

-

Капилярна система с постоянна готовност за работа

-

-

Конфигурация с няколко помпи за различни приложения

-

-

-

-

Стартиране на 2D-IC приложения за следови анализ

-

-

-

-

Механични и градиенти „без реактиви“ за повече експериментални възможности

-

-

-

-

Единични и двойно канални системи

-

-

-

-

Две колонни температурни зони

-

-

-

-

Използване на един или два канала, в зависимост от приложението

-

-

-

-Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021