BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Anionic Pesticides Explorer TSQ Altis


Разширете обхвата на рутинния си анализ на пестициди в храните, като използвате Thermo Scientific™ Anionic Pesticides Explorer, интегриран аналитичен работен процес от проба до резултати. Той дава възможност на лабораториите да преодолеят предизвикателството за надеждно количествено определяне и идентифициране на множество полярни анионни пестициди, включително глифозат, глюфосинат, фосетил, хлорат и други. Всичко в един анализ и без нужда от дериватизация. Този аналитичен работен поток се доставя като стабилно, валидирано решение, което се предлага на разположение бърза реализация и оптимална производителност за рутинни тестови лаборатории.

Anionic Pesticides Explorer осигурява напълно интегриран аналитичен работен процес за пълния анализ на 14 анионни пестициди и техните метаболити, като увеличава производителността и намалява разходите. Екстракцията се извършва с помощта на модифицирана версия на метода за бързи полярни пестициди (QuPPe) в комбинация с замразяване, разреждане и пречистване чрез твърдофазна екстракция с цел намаляване на матричния ко-екстракт преди IC-MS  анализа. Йонна хроматография с висока ефективност и супресия на елуентите след колоната с Thermo Scientifc™ Dionex™ Integrion™
HPIC™ , съчетана с високочувствителен тройно квадруполен мас спектрометър Thermo Scientifc™ TSQ Altis™ QQQ MS (IC-MS / MS) и контролирани от хроматографската система за данни Thermo Scientific ™ Chromeleon ™, осигуряват стабилна и чувствителна количествена оценка и идентификация на всички посочени анионни полярни пестициди.

Anionic Pesticides Explorer е оптимизиран и валидиран за широк обхват от проби, включително пшенично брашно, грозде, праз и бебешка храна. Той включва всички инструменти, софтуер, необходими консумативи, стандартни разтвори за проверка на пригодността и подробно ръководство за внедряване, постигане на по-висока производителност и поддържане на работния процес по време на рутинен анализ.

За рутинни лаборатории Anionic Pesticide Explorer предлага:

  • Съответствие с разпоредбите и указанията за изпълнение на методите.
  • Повишена производителност, осигурена чрез консолидиране на множество методи в един анализ.
  • Устойчивост, подкрепена от високия капацитет и високата матрична толерантност на колоните за обмен на аниони, позволяващи рутинен анализ на аналитите с ниска концентрация в сложни проби.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024