BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Antaris IGS Gas Analyzer


Анализатор в близката инфрачервена област за анализ на газове. Могат да се следят при необходимост повече от 100 вида газове. 

  • Количествен анализ на газовете в реално време
  • Висока резолюция
  • Контрол на температурата
  • Създаване, калибриране и възпроизвеждане на метод
  • Висока скорост на сканиране: 2 скана/секунда
  • Спектрален обхват 6000-370 cm-1 
  • Вградени филтри за проверка на функционалността и квалификация
  • Газови клетки с размери от 0.5 до 20 метра
  • Анализ на различни органични, азотни, водородни газове
  • Разполага се в защитна кутия

Antaris IGS FT-NIR фунцкионира, като стандартен инфрачервен анализатор. За определяне на който и да било газ се създава калибровъчна права, на база референтен метод. С помощта на анализатора се определя едновременно съдържание на голям брой газове с точност до проценти.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024