BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Елуент генератори за анализ на аниони и катиони


Елуент генератори за анализ на аниони и катиони

 

Елуент генератор картриджите съдържат силен електролит (елуент), който служи, като подвижна фаза за провеждане на йонхроматографския анализ. Наличието на такъв картридж премахва необходимостта от ръчно приготвяне на елуент. Елуентът представлява хидроксид, киселина или карбонат, като съответният вид се прилага, в зависимост от търсените йони и техния заряд. С помощта на елуент генератор картридж може да се проведе изократно или градиентно разделяне само с добавяне на ултрачиста вода.

 

Елуент генераторите са различни видове, в зависимост от това дали ще се използват за анализ на аниони или катиони. Елуент генераторите спомагат за достигане на "Йонна хроматография без реагенти" - няма необходимост от добавяне на реагенти, различни от вода.

 

Елуент генератор картриджът се използва дълго време, тъй като йоните, които изграждат елуента влизат в електролитно взаимодействие по време на анализа и се възстановяват частично.

 

Елуент генератор картридж за определяне на аниони - KOH, NaOH, LiOH, карбонат, карбонат/бикарбонат

 

Елуент генератор картридж за определяне на катиони - метансулфонова киселина (MSA)

 

 

 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024