BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Серия Themis ETEM за изследване на материали и полупроводници


Трансмисионен електронен микроскоп на платформата на Titan TEM.

 

Следваща генерация микроскопия с възможност за комбинация S/TEM, която се превръща в мощен анализатор за материалознанието – анализ на химическо свързване и композити, 3D заснемане, S/TEM томография, динамични анализи, in situ анализи газ-твърди проби.

 

Притежава висок диапазон на ускоряващо напрежение и резолюция на ниво атом. Микроскопът притежава технология за корекция на различни смущения, за чувствителност ChemiSTEM, както и монохроматична система. В комбинация с камера 16 Мpixs се получават изображения с висока резолюция и достоверност. 

 

Наличие на нагреваема масичка, което спомага за анализ на смеси от компоненти с различна морфология и структура. Системата позволява запис на много сигнали едновременно, което води до получаване на високо качествени данни. 

Възможност за индивидуални настройки при всеки анализ.

Възможност за дистанцинно управление. Напълно защитен от въздействие на околната среда. 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024