BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS


 

Повърхностният анализ е задължителен елемент при изследването на нови материали и модифицирани компоненти. Структурният анализ и морфологията дават много отговори на технологичните производства и и изследователите.

 

Thermo Scientific предлага рентгенови фотоелектронни спектрометри за повърхностен анализ. Тези иновативни продукти позволяват да се анализира повърхностната структура и да се проследят повърхностните взаимодействия. 

Съвремнните технологии изискват познания в областта на ултра тънките филми и нано структурите. Именно анализаторите на повърхности намират широко приложение за развитие на нано технологиите, които са в основата на научното развитие и прогрес. 

Повърхността на материалите се определя до голяма степен от взаимодействието им с околната среда и/или останалите материали. Анализаторите на повърхности дават информация за химическите и физическите взаимодействия, които се случват на повърхността на материалите и/или техните повърхностни ламели. Повърхността се повлява от фактори, като корозия, каталитични процеси, влага, различни видове лъчения и интерференции и други и всички тези промени могат да бъдат проследени и контролирани. Това дава възможност на изследователите и производителите да подобрят и/или предпазят даден материал. 

 

Рентгеновата фотоелектронна спектроскопия е известна още, като електронна спектроскопия. Именно по тази причина с нейна помощ се определя елементния състав, емпиричната формула, химичния състав и структура на материалите. Получават се спектри, като следствие на облъчване с рентгенови лъчи и заедно с това се измерва кинетичната енергия на електроните, които емитират в горния слой, в диапазона 1-10 nm от материала, който се изследва. 

Енергиите и интензитета на фотоелектронните пикове позволяват качествен и количествен анализ на който и да било елемент на повърхността, без водород. 

 

Thermo Scientific предлага три основни уреда за анализ на повърхности.

  • ESCALAB XI+ X-ray Photoelectron Spectrometer (XPS);
  • Nexsa X-ray Photoelectron Spectrometer (XPS);
  • K-Alpha X-ray Photoelectron Spectrometer (XPS).

 

Анализаторите на повърхности могат да се използват за различни материали и приложения, като полупроводници, микроелектроника, филми, полимери, обвивки, катализатори, смазочни материали, почистващи материали, окислители, корозия, влакна, автомобилостроене, авиация и др.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021