BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Елементен анализ


 

Иновативни инструменти и лесен за употреба софтуер обслужват редица изследователски, производствени и аналитичните лаборатории в целия свят, които разчитат на бърз, ефективен качествен и количествен анализ. Ние предлагаме цялостно портфолио инструменти - Атомнo абсорбционни спектрометри (AAS), Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма (ICP-OES), Масспектрометри с индуктивно свързана плазма (ICP-MS), Рентгено-флуоресцентни спектрометри (XRF), Рентгенови дифрактометри (XRD) и Оптико-емисионни спектрометри (OES), използващи аналитични техники за количествено определяне и идентифициране на елементи от ppm до sub-ppt нива в допълнение към съответните изотопи.Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024