BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

Сканиращи електронни микроскопи


 

Сканиращата електронна микроскопия СЕМ е необходим анализ тогава, когато имаме нужда от информация за повърхността на пробата, обект на нашето внимание.

 

По тази причина СЕМ е метод, който намира приложение във всеки бранш, като наука, технология и индустрия.

 

 

 

Thermo Scientific предлага различни модели СЕМ, разположени върху плот или на земята, широк набор от аксесоари, като всичко това позволява да се изследват както големи, така и малки по размер и вид проби.

 

Различни модели и конфигурации за всички видове приложения. 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021