BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Orbitrap Fusion Lumos MS System


Революционна MS архитектура и несравнима аналитична производителност в един инструмент - Thermo Scientific™ Orbitrap Fusion™ MS

 

Трансформиране на биологичните изследвания

В света на системната и структурна биология, целите на научните изследвания продължават да стават по-трудни: навлиза се по-дълбоко в протеомиката, идентифицират се аналити във все по-ниски концентрации и във все по-сложни проби, правят се количествени сравнения при по-експериментални условия, изясняват се все по-бързо структурите.  Целта на Thermo Scientific™ Orbitrap Fusion™ масспектрометъра е да се справи с всички тези предизвикателства. Неговата революционна архитектура Thermo Scientific™ Tribrid™ съчетава най-доброто от квадрупола, Orbitrap технологията и масовите анализатори с линеен йонен капан в нов клас инструмент. Tribrid™ архитектурата осигурява безпрецедентна дълбочина на анализа, като дава възможност на учените, работещи с най-предизвикателните проби в ниски концентрации, да идентифицират повече съединения по-бързо, да правят по-точно количествено определяне и по-задълбочено да изясняват структурите. Лесен за работа и усъвършенстван, Orbitrap™ Fusion™ MS дава възможност на изследователите да се концентрират върху науката, а не върху разработването на методи и работата с инструменти.

 

По-бързо идентифициране на повече аналити

Повишена чувствителност, скорост на сканиране и масовата разделителна способност подобряват възможностите за идентифициране на по-ниско интензивни протеини, за по-малко време. Производителността се подобрява чрез масивната паралелизация, възможна с Tribrid™ архитектурата и динамично управление на сканирането (Dynamic Scan Management).

 

По-точно количествено определяне

Синхронната селекция на прекурсор, в комбинация с MS3 значително подобряват количествената точност при използване на изобарни маркери за относително количествено определяне на протеините.

 

Пълно изясняване на структурата

Възможността за използване на всеки от режимите за фрагментиране, на всеки етап от MSn анализа, с детекция от йон трап или Thermo Scientific™ Orbitrap™ масовия анализатор, максимизира структурната информация от метаболити, гликани, пост-транслационни модификации и секвенции от полиморфизми.

 

По-ефективна работа

Хардуерът и софтуерът от следващо поколение правят настройката по-лесна и методите по-универсални. Потребителите могат да прекарват повече време в мислене за самото изследване и по-малко време в оптимизиране на методи.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024