BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД и Пловдивски университет! Запазете датата 5 юни в календара си! Очаквайте подробности скоро!

Системи за управление на лабораторната информация LIMS


Система за управление на лабораторната информация LIMS е широко разпространен софтуерен продукт.

 

Изграден на база обмен на данни сървър-клиент, той дава информация в реално време за протичащите процеси в производство, лаборатория, точка на пробовземане, околна среда и др.

Въвеждане, запис и контрол на данни, като заявител за анализ, вид проба, метод за анализ, резултат, изпозлван инструмент, извършил анализа и др.

Справка за проба, резултат или наличности в склада за секунди за неограничен период от време, дори и за цялото време, в което системата функционира.

 

Необхoдима е само интернет връзка и може да направите справка или проверка от разстояние.

 

Thermo Scientific е лидер в производството и внедряването на LIMS системи.

В зависимост от естеството на работа и аналитична дейност се предлагат три вида LIMS системи:

  • Thermo Scientific Sample Manager LIMS;
  • Thermo Scientific Nautilus LIMS;
  • Thermo Scientific Watson LIMS. 

 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024