BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Тройно-квадруполни масспектрометриТройно Квадруполни масспектрометри, TSQ

 

Fortis

 

Quantis

 

Altis

Чувствителност

+++

++++

+++++

Разделителна способност

++

++

+++

Скорост на сканиране

++++

++++

++++

Масова стабилност

+++

++++

++++

SRM функции

Да

Да

Да

Високоразделителен SRM

++

++

+++

Бързо превключване на поляритета

++

++

++

Сегментирани квадруполи за високоефективна йонна трансмисия

Да

Да

Да

Активна колизионна клетка

Да

Да

Да

Съвместимост с различни йонни източници

Да

Да

Да

Сканиращи функции

++

+++

++++

Възможност за дистанционно мониториране

Да

Да

ДаТечна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024