BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма


Масспектрометрията с индуктивно свързана плазма (ICP-MS) е технология за елементен анализ на по-голямата част от елементите от периодичната система, при нива от милиграм до нанограм на литър. За да се получат най-точни данни от тези инструменти, трябва да се обърне изключително внимание на методите за пробоподготовка и въвеждане на пробите.

 

Като Ваш дългогодишен и коректен партньор на решения за елементен анализ АСМ2 представя ICP-MS портфолиото на Thermo Fisher Scintific. Инструменти създадени да отговорят на нуждите на производствени и рутинни до съвременни научноизследователски лаборатории. С усъвършенствана производителност и лекота на използване, нашите масспектрометри с индуктивно свързана плазма Ви позволяват да работите сега, но и да сте подготвени за бъдещи предизвикателства.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021