BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Анализатори в близката инфрачервена област NIR


Анализаторите в близката инфрачервена област FT-NIR извършват бърза идентификация на течни и твърди форми. Качествено и количествено определяне на органични съединения и други, с вибрационни трептения във връзките, чрез измерване на преминала или отразена светлина. Напълно приложими при анализ за входящ контрол на суровини в производството. Вариантът с дълги оптични влакна може да осъществява постоянен контрол на самото производство и идентификация на междинни и крайни продукти. В зависимост от приложенията на типа производство и изискванията за контрол, има различни модификации и конфигурации.

  • Базов модел за лабораторен анализ Antaris II. Той може да бъде конфигуриран с отражателна сфера (integrated sphere), при което твърда или течна проба се поставя върху прозорчето на сферата и/или оптично влакно, снабдено с накрайник, посредством който се допира пробата за анализ, и/или трансмисионен модел за измерване на преминала светлина на течности или филми.
  • On-line анализатор Antaris MX. Той работи с до 4 оптични влакна, с дължина до 100 метра. Уредът се използва за мониторинг на производствен процес или процес на смесване, или процес на сушене, или всеки вид процесни промени, свързани с производството.
  • Antaris IGS е анализатор на газове и газови смеси. Оборудван с необходимите газови клетки, уредът може да направи газов анализ и да проследи газови промени в смеси.Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024