BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

ESCALAB QXi X-ray Photoelectron Spectrometer Microprobe


ESCALAB QXi X-ray фотоелектрон спектрометър е окомплектован с микро фокусиращ се рентгенов монохроматор, който постига по-висока производителност на анализа. Наличието на различни аксесоари и опции за пробоподготовка дават решение на много задачи, свързани с анализа на повърхностите на материалите. Наличните софтуери допълнително улесняват работата и максимално увеличават информацията, която се получава от анализа.

 

  • Анализи от 5 до 900 µm ;
  • Резолюция < 3 µm;
  • Тип анализатор: 1800 двойно-фокусиращ, биполярен, хемисферичен анализатор, с възможност за работа с два детектора;
  • Профил в дълбочина: ЕХ06 йонен източник;
  • 5 аксиална масичка за проба с възможност за нагряване и охлаждане
  • Опционален държач за проба с нагряване/охлаждане, допълнителна камера за подготовка, поставка за фракциониране, газова клетка за високо налягане;
  • X-ray фотоелекронна спектроскопия (XPS);
  • Спектроскопия на изгубената енергия на отразените електони (REELS);
  • Спектроскопия на разсеяните йони (ISS).
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024