BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Element Series HR-ICP-MS


Системите Thermo Scientific Element 2 и Element XR - ICP-MS с висока разделителна способност покриват диапазона на концентрация mg/L до под pg/L, без необходимост от сложна пробоподготовка  и разработване на методи, което ги прави особено подходящи за полупроводникови, геоложки и научноизследователски лаборатории.

 

  • Резолюция при високите маси: точно измерване на изотопните сигнали, отделени от спектралните пречения за чисти елементни спектри
  • Отстраняване на преченията: без реакционен газ
  • Висока чувствителност: точен и прецизен многоелементен анализ с концентрации до pg/L за всички резолюции. Element XR HR-ICP-MS увеличава линейния динамичен диапазон с допълнителни три порядъка.
  • Идеално решение за работа с транзиентни мултиелементни сигнали, като лазарна аблация, HPLC, GC, CE, FFF.
  • Прецизни изотопни отношения.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024