BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Prima BT Bench Top Mass Spectrometer


Prima BT Bench Top Process Mass Spectrometer

Постигнете високи скорости на сканиране и възпроизводими измервания с Thermo Scientific™ Prima BT Bench Top Process Mass Spectrometer. Специално проектиран за нуждите на R&D лаборатории, този on-line газ анализатор е много прецизен магнитно-секторен мас анализатор.

Масспектрометърът Prima BT предлага стабилна работа в присъствие на пари, които имат потенциала да замърсят вътрешните вакуумни компоненти. Посредством извличане на йоните от йонния източник при висока енергия, се постига отлична стабилност за нискомолекулни съединения като водород и хелий.

Основни характеристики:

  • Сканираща магнитно-секторна технология
  • 16-портов Rapid Multistream Sampler (RMS)
  • Шест портови автоматичен калибрационен колектор
  • Висока аналитична прецизност, точност и стабилност
  • Софтуер Thermo Scientific™ GasWorks
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021