BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

DXR3 Smart Raman Spectrometer


DXR3 Smart Raman спектрометър е компакта система, която в комбинация с държачи и аксесоари може да анализира различни по вид и структура материали. Възможност за сканиране през опаковка или бутилка прави спектрометъра приложим както в контролни, така и в производствени лаборатории.

  • Размер на петното на лазера върху пробата: 10 µm
  • Площ за анализ: 5mm х 5mm
  • Спектрален процеп: 4 броя, софтуерно избираеми
  • Лазери с дължина на вълната - 455 nm, 532 nm, 633 nm, 785 nm
  • Спектрална резолюция: стандартна 5 cm-1 и опционално 2cm-1 
  • Спектрална дисперсия: 2 cm-1 

С използване на някои или няколко от софтуерите Omnic - Series, Atlas, Picta, Macros/Pro, 3D, Particle Size се постига пълна идентификация и количествена оценка на молекули, в зависимост от тяхното естество и целта на нашия анализ. Thermo Scientific има решение без значение дали се касае за определяне размер на частици или пространствена визуализация на молекулите.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021