BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

TraceFinder Software


Със софтуера Thermo Scientific™ TraceFinder™ предлагаме по-голяма гъвкавост и набор от възможности при извършване на целеви скрининг и рутинно количествено определяне, както с HRAM /висока резолюция, точни маса/, така и/или с тройно-квадруполните (TSQ) масспектрометри. Софтуерът TraceFinder предоставя инструменти за разработване на методи и за изследване на всякакви молекули, а също така и да се генерират нови методи от вече съществуващите данни. От фармация/биофармация до безопасност на храните, от екологична безопасност до клинични изследвания и съдебно-медицинска токсикология, TraceFinder осигурява висока производителност за аналитичните лаборатории, като дава възможност за справяне с аналитичните предизвикателства днес и утре.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024