BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

DELTA V Isotope Ratio Mass Spectrometer


DELTA V™ Isotope Ratio Mass Spectrometer

Нуждаете се от гъвкавостта, за да изпълните всички приложения за масспектрално изотопно съотношение IRMS с един анализатор? Thermo Scientific™ DELTA V™ IRMS съчетава изключителна чувствителност с отлична линейност и стабилност за справяне с разнообразни приложения, като δ13C анализ на полициклични въглеводороди в почвата,  15N/14N мониторинг на хлорофилните производни и откриване на примеси в пчелен мед. DELTA V IRMS може да бъде оборудван с широка гама от устройства за пробоподготовка и устройства за пробовъвеждане, включително предконцентратори, елементни анализатори, GC интерфейси, LC интерфейси, с което се гарантира приложимостта на инструмента за множество разнообразни анализи.

Изключителна чувствителност:

  • Чувствителност до 800 молекули за СО2 йон в режим на двоен вход и 1100 молекули на йон в режим на непрекъснат поток.
  • Предаването посредством оптичния сигнал елиминира възможността за електронен шум.

Гъвкавост за справяне с почти всяко приложение

  • До 10 колектора в широк диапазон от конфигурации, поддържащи всички приложения на изотопното съотношение MS в масовия диапазон до m/z 96.
  • Едновременен масов обхват до ±25%.
  • Налични предконцентратори, елементни анализатори, GC интерфейси, LC интерфейси и непрекъснати входящи потоци.
  • Възможност за онлайн Н2
  • Възможност за надграждане път от from DELTA V Advantage IRMS към DELTA V Plus IRMS
 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024