BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Sample Manager LIMS Software


Sample Manager е най-масовият LIMS продукт на Thermo Scientific.

 

На практика може да бъде адаптиран към всяка лаборатория на едно производство или независима контролна лаборатория.

 

Дава възможност за контрол на качеството на производството, анализ, проверка и контрол на процесите в лабораторията, поддържане и проверка на складови наличности, контролиран достъп и права за потребителите.

 

Sample Manager има за цел да улесни и автоматизира процесите с възможности, като предефиниране на проби, които се очакват за анализ, предварително зададени методи, които трябва да се приложат, автоматизирано подаване на резултати от аналитични инструменти.

С предефиниране на получаване на определен брой проби, които постъпват регулярно в лабораторията, може да се спести време и ресурс, които могат да бъдат вложени в анализ и подобрение. 

 

Възможни справки и отчети по различни критерии за определен период от време.

Одит и запис на всички действия в системата.

Продуктът е подходящ за всички видове производства и контролни лаборатории, включително фармацевтични.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024