BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Spectronic VIS Spectrophotometer


Спектрометър за работа във видимата спектрална област.

 

 • Спектрален обхват от 340 до 1000 nm
 • 2048 елемента детектор
 • Оптична система: еднолъчев
 • Ширина на спектралната ивица - 4 nm
 • Волфрамов светлинен източник
 • Точност на дължината на вълната ± 2.0 nm 
 • Повторяемост по дължина на вълната ± 1.0 nm
 • Интервал на данните: 1.0 nm
 • Фотометричен обхват: -0.3 А до 2,5 А
 • Фотометрична точност: ± 0.01 А при 0.3 А
 • Фотометрична повторяемост: ± 0.3%Т при 50%Т
 • Разсеяна светлина: < 0.2%Т
 • Дисплей: цветен
 • Вграден софтуер с възможност за свързване с компютър, чрез USB интерфейс и управление с външен софтуер

 

Приложим за образователни и обучаващи цели, както и за рутинни анализи в производството.


Компактен уред, с който се постига бърз анализ, лесна обработка на получените резултати.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024