BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Rocket Synergy™ 2 Evaporator


Thermo Scientific™ Rocket™ Evaporator


Концентрацията и изпаряването на екстракти от проби е важна стъпка в постигането на точни аналитични резултати, а също така е и трудоемко. Изпарителят Thermo Scientific™ Rocket™ автоматизира този процес, включително за големи обеми разтворител (до 450 mL).

 

  • Може да се използва както за пълно сушене на проби, така и за концентрирането им до малък обем.

 

  • В зависимост от използваните съдове, може едновременно да се изпаряват 6 проби  (450 mL колби) или 18 проби (Thermo Scientific™ ASE™ шишенца).

 

  • Ефективно отстранява разтворителя.

 

  • Намалява кръстосаното замърсяване и загубата на проба чрез директно концентриране в шишенцето за аутосемплер.

 

  • Прецизно регулиране на температурата.

 

  • Вграден двустепенен студен уловител осигурява високи нива на възстановяване на разтворителите, дори и за летливи органични разтворители. Студеният уловител автоматично се дренира, изцяло контролирано от изпарителя, за да осигури поддържане оптималното възстановяване на разтворителя, без значение каква комбинация от разтворители се използва.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021