BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Дисолушън Offline System


Офлайн системите за степен на разтваряне ERWEKA могат да бъдат конфигурирани така, че да отговарят на различни изисквания за автоматично вземане и съхранение на проби. Те са идеалното полуавтоматично решение за тестване по показател степен на разтваряне, с автоматизирано вземане на проби и последващото им съхранение за анализ на по-късен етап. Системата се контролира от тестер, серия DT 820, оборудвана с i-Version, с интегрирана възможност за управление на офлайн системата за вземане на проби, съставена от станция за автоматично вземане на проби ASS-8, помпа (перисталтична или бутална) и колектор за проби, серия FRL за съхранение на пробите в стъклени епруветки или запечатани HPLC виали.

 

Основните характеристики и предимства включват:

  • Серия ERWEKA DT 820 със сензорна буквено-цифрова клавиатура и LC дисплей за пълен контрол на офлайн системата
  • Колектор за проби FRL 854, с до 26 интервала за вземане на проби
  • Възможност за разреждане
  • Управление на системата чрез DT 820 i- Version
  • 100 % USP / EP / JP съответствие
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021