BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Thermo Scientific Nicolet iN10 MX


Инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация и микроскоп в един апарат с висока резолюция. Иновативен дизайн, съчетан с висока прецизност на анализа. Тези качества дават много повече възможност за приложение, отколкото всеки един апарат по отделно спектрометър или микроскоп.

 • Детектор за работа при стайна температура DTGS със спектрален обхват 7600-450 cm-1 
 • Опционален детектор MCT-А и охлаждне с течен азот със спектрален обхват 7800-650 cm-1 
 • Опционален детектор MCT-А с линейно разсейване и охлаждне с течен азот със спектрален обхват 7800-720 cm-1 
 • Делител на лъча (beamsplitter) KBr/Ge със спектрален обхват 7600-375 cm-1 
 • Динамично подравняващ се интерферометър 
 • Максимална спектрална резолюция 0.4 cm-1 
 • Възможност за извеждане на лъча за свързване с външен модул
 • Фокусиране, работа в режим на преминала светлина/отражение, ATR кристал за работа с микроскопа, ръчно или автоматизирано управление на масичката за проба
 • Съотношение сигнал/шум: по-добро от 25000:1
 • Възможност за анализ на частици с размер до 50 µm
 • При работа с ATR има възможност за анализ на частици с размер до 3 µm
 • Скорост на масичката: 10 стъпки/сек
 • Създаване на участък за заснемане (mapping): 4.5 мин
 • Заснемане на участък (imaging): 20 сек
 • Скорост на интерферометъра при заснемане: 150 спектъра/сек

Nicolet iN10 може да се използва за анализ на много компонентни системи с цел идентификация на отделните съставни, всички приложения за инфарчервена спектроскопия, анализ на микрополимерни частици във води (microplastic analysis). Приложения в научно-изследователския сектор, където е необходимо и обстойно заснемане на пробата.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024