BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Thermo Scientific Nicolet iN10


Инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация и микроскоп в един апарат. Иновативен дизайн, съчетан с висока прецизност на анализа. Тези качества дават много повече възможност за приложение, отколкото всеки един апарат по отделно спектрометър или микроскоп.

  • Детектор за работа при стайна температура DTGS със спектрален обхват 7600-450 cm-1 
  • Опционалн детектор MCT и охлаждне с течен азот със спектрален обхват 7800-650 cm-1 
  • Делител на лъча (beamsplitter) KBr/Ge със спектрален обхват 7600-375 cm-1 
  • Динамично подравняващ се интерферометър 
  • Максимална спектрална резолюция 0.4 cm-1 
  • Възможност за извеждане на лъча за свързване с външен модул
  • Фокусиране, работа в режим на преминала светлина/отражение, ATR кристал за работа с микроскопа, ръчно или автоматизирано управление на масичката за проба
  • Съотношение сигнал/шум: по-добро от 25000:1
  • Възможност за анализ на частици с размер до 50 µm
  • При работа с ATR има възможност за анализ на частици с размер до 3 µm

Nicolet iN10 може да се използва за анализ на многокомпонентни системи с цел идентификация на отделните съставни, всички приложения за инфарчервена спектроскопия, анализ на микрополимерни частици във води (microplastic analysis).

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024