BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Neoma Series High Resolution Multicollector ICP/MS


За изотопен анализ в рутинни приложения или при изследване нови неизвестни материали, използвайте мултиколекторния ICP-MS на Thermo Scientific Neoma (MC-ICP-MS). Тази ICP-MS система се базира на мултиколекторна технология, за да осигури всички предимства на прецизния анализ на изотопни отношения, без нито едно ограничение. Той включва:

  • Подобрена вакуумна система
  • Технология на детектиране от 11 подвижни Фарадееви съдчета
  • Усилвател Thermo Scientific™ 1013 Ω с разширен динамичен обхват
  • Чувствителен йонен източник
  • Отлична разделителна способност на масата, което позволява анализ на всички изотопи и в най-предизвикателните матрици
  • Най-висока чувствителност и стабилност в мокра и суха плазма
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024