BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Thermo Scientific Nicolet iS5 FT-IR


Инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация за работа в средната инфрачервена област. Спектрометърът е наличен в две модификации - с делител на лъча (beamsplitter) KBr и ZnSe. 

Nicolet iS5

  • Спектрален обхват: 7800-350 cm-1
  • Спектрална резолюция: по-добра от 0.8 cm-1
  • Съотношение сигнал/шум: 35000/1 (пик/пик за 1 минута)
  • Прецизност по дължина на вълната: 0.001 cm-1
  • Точност по дължина на вълната: 0.05 cm-1
  • Детектор: DTGS
  • USB интерфейс за свързване с компютър. Управление със софтуер OMNIC. Вградени библиотеки с над 4000 спектъра. 
  • Работи с отражателна приставка ATR, автоматично разпознаваема. 
  • Гаранционен срок на интерферометър и лазер: 10 години
  • Вградени филтри за проверка/квалификация на спектрометъра. 

Nicolet iS5 е подходящ за лаборатории за контрол на качеството и за рутинни анализи.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024