BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

DXR3 Raman Microscope


DXR3 Smart Raman микроскоп е компакта система, която в комбинация с държачи и аксесоари може да анализира различни по вид и структура материали. Възможност за наблюдение и сканиране през опаковка или бутилка прави спектрометъра приложим както в контролни, така и в производствени лаборатории.

  • Резолюция по x и y: по-добра от 1 µm
  • Конфокална резолюция в дълбочина: по-добра от 2 µm
  • Спектрален процеп: 4 броя, софтуерно избираеми
  • Лазери с дължина на вълната - 455 nm, 532 nm, 633 nm, 785 nm
  • Спектрална резолюция: стандартна 5 cm-1 и опционално 2cm-1 
  • Лазерна поляризация: хоризонтална, вертикална или деполяризация
  • Стандартна моторизирана масичка:  125х75 mm (х/у), със стъпка 1 µm
  • Опционална, прецизна моторизирана масичка: 100х75 mm (х/у), със стъпка 0.1 µm
  • Контрол с джойстик
  • Обективи за наблюдение със стандартна и голяма дължина

С използване на някои или няколко от софтуерите Omnic - Series, Atlas, Picta, Macros/Pro, 3D, Particle Size се постига пълна идентификация и количествена оценка на молекули, в зависимост от тяхното естество и целта на нашия анализ. Thermo Scientific има решение, без значение дали се касае за определяне размер на частици или пространствена визуализация на молекулите.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024