BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

TSQ Quantis Plus Triple Quadrupole


Тройно-квадруполната MS система Thermo Scientific™ TSQ Quantis Plus ™ дава отговор и на най-трудните аналитични предизвикателства, свързани с целевия количествен анализ. Със сегментиран квадрупол, по-бърз пренос на йони и подобрен електронен умножител, TSQ Quantis Plus ™ доставя на всеки потребител безпрецедентна здравина и надеждност, в съчетание с най-добрата чувствителност. 

 

TSQ Quantis Plus MS лесно се интегрира с водещите в областта софтуери за количествено определяне, UHPLC системи и комплекти за пробоподготовка на Thermo Fisher Scientific™, а също така предлага отлична продуктивност при количествено определяне.

 

Други основни предимства са:

  • Превъзходна чувствителност, която генерира данни за всички класове органични съединения, дори в сложни матрици.
  • Изключителна здравина, която позволява повишена увереност в данните, като същевременно намалява нуждата от сервиз и съответно разходите за експлоатация.
  • Надеждността и възпроизводимостта подобряват качеството на данните за всяка проба.
  • Интегрирането със специализиран софтуер води до повишена производителност за всички приложения.
  • Лекотата на работа позволява на потребители с различен опит да генерират висококачествени резултати с голяма сигурност.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024