BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

ARL OPTIM’X WDXRF Spectrometer


Вълново-дисперсионната рентгенова флуоресценция (WDXRF) е един от най-универсалните методи за елементен анализ на твърди вещества и течности в аналитичните лаборатории (съгласно ASTM и ISO методи например) поради своята, гъвкавост, достъпност и надеждност. Спектрометърът ARL OPTIM’X WDXRF анализира елементи от въглерод до уран с точност, прецизност и надеждност. Системата се предлага в четири предварително конфигурирани пакета, специално пригодени за анализ в металургична, нефтохимическа и циментовата промишлености или за изискванията на многоцелеви аналитични лаборатории.

 

Основните характеристики и предимства включват:

  • UCCO технология (Ultra Closely Coupled Optics) за увеличен интензитет, до 210% по-висок от конвенционалната геометрия
  • Опционален софтуерен пакет OptiQuant за анализ на до 73 елемента „без стандарт“, когато не са налични конкретни стандарти, или когато пробите могат да бъдат получени само в малки количества, или са с неправилни форми
  • 500W еквивалентна аналитична производителност от 200W рентгенов източник
  • 200W еквивалентна аналитична производителност от 50W рентгенов източник
  • Анализ на елементи - от въглерод до уран
  • Висока точност (краткосрочна и дългосрочна повторяемост) благодарение на температурния контрол на спектрометъра и кристалите
  • Отлична спектрална разделителна способност от леки Z до тежки елементи (~ 15 eV при CaKα)
  • Работа без необходимост от водно охлаждане
  • Не изисква подаване на газ (в зависимост от конфигурацията)
  • Директно въвеждане на пробата

 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024