BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Софтуерни продукти за обработка на масспектрални данни


Compound Discoverer™ Software

Софтуерът за идентификация на малки молекули Thermo Scientific™ Compound Discoverer™ рационализира и оптимизира анализа на данни. Compound Discoverer позволява на изследователя стратегически да събира, организира, съхранява и отчита данните, както за целеви, така и за нецелеви високо-разделителни анализи. Със софтуера обработката на данни се опростява чрез персонализиране на работните потоци и групиране на данните, събрани от множество проби, в общ доклад. Софтуерът Compound Discoverer също предлага набор от инструменти за приложение при изследвания на обмяната на веществата, метаболомика, примеси и отпадъци, извлеци и продукти от излугване, изпитвания в околната среда и безопасността на храните, както и съдебно-медицинска токсикология.

 

Mass Frontier Spectral Interpretation Software

Софтуерът Thermo Scientific™ Mass Frontier™ за тълкуване на спектрите трансформира бързо и лесно масспектралните данни в отговори. С него се изяснява структурата на малки молекули при изследвания на обмяната на веществата, метоболомика, съдебна медицина, естествени продукти, примеси и разпадни продукти. Иновативни характеристики опростяват управлението, оценяването и тълкуването на GC и LC масспектралните данни. Mass Frontier допълва Thermo Scientific™ Compound Discoverer за приложения, свързани с изследване на малки молекули.

 

Proteome Discoverer™ Software

Със софтуера Thermo Scientific™ Proteome Discoverer™ се осъществява идентифициране и количествено определяне на белтъци в сложни биологични проби. С това програмно приложение се опростява широката гама от работни процеси в протеомиката (от идентификация на белтъци и пептиди до анализ на пост-транслационни модификации) и е съвместимо както с методи, основани на белязване (изобарно белязване, SILAC, и др.), така и с методи за количествено определяне без белязване. Той поддържа множество алгоритми за търсене в база данни (SEQUEST, Z-Core, Mascot и Byonic) и множество техники на дисоциация (CID, HCD, EDT и EThcD) за по-изчерпателни анализи.

 

ProSightPC Software

Със софтуера Thermo Scientific™ ProSightPC™ се осъществява бърз анализ на данни от областта на top-down и middle-down протеомиката. Това е първият самостоятелен софтуер, с който се характеризират белтъци с познати пост-транслационни модификации /PTMs/. Софтуерът ProSightPC предоставя резултати, генерирани от различни техники на фрагментация и обработва всички MS/MS данни с точни маси, независимо дали са от top-down или middle-down експерименти. Това е единственият софтуер в областта на протеомните изследвания, който позволява да се анализират MS/MS спектри чрез използването на сложната и разнородна биологична информация, съдържаща се в UniProt.

 

ToxFinder™ Software
Клиничните изследователи и съдебно-медицински токсиколози, вече не трябва да избират между оптимални резултати и лекота на използване. Софтуерът Thermo Scientific™ ToxFinder™ осигурява скрининг с висока точност и полуколичествен анализ на данни, както от тройно-квадруполни, така и от високо-разделителни масспектромтетри. Неговите експеримент- специфични работни потоци опростяват работата като показват само характеристиките и параметрите, необходими за типа на избрания експеримент.

 

LipidSearch™ Software

Липидомиката е от решаващо значение за разбирането на клетъчната физиология и патология, а изучаването на липидните профили при анализиране фенотипа на болестите е бързо развиваща се интердисциплинарна област на изследвания. LC/MS е мощна техника за идентифициране и количествено определяне на клетъчни липиди. Софтуерът Thermo Scientific™ LipidSearch™ обработва LC-MS данни, включително данни с висока резолюция и точност на масите, генерирани от Thermo Scientific™ Orbitrap™-базирани масспектрометри, за да се предостави точна идентификация на липидите. Той автоматично интегрира сложни данни в отчетите и драстично намалява времето за анализ на данни.

 

BioPharma Finder™ Software

Интегралният софтуер Thermo Scientific™ Biopharma Finder™ пести време и идентифицира повече. С него се осъществява скрининг, идентифициране и характеризиране на интактни белтъци с висока производителност и сигурност. Два алгоритъма за деконволюция използват HRAM данните с високо качество, получени от масспектрометрите Thermo Scientific™ Orbitrap™. Потвърждаване на аминокиселинни последователности, идентифициране мястото и вида на известни/неизвестни пост-транслационни модификации, и изразяване на резултатите в относителни количества Допълнителните функции включват анализ на дисулфидни връзки и анализ на промени в последователностите.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024