BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Chromeleon™ Chromatography Data System (CDS) Software


Софтуерната система за хроматографски данни Thermo Scientific™ Chromeleon™ 7 CDS оптимизира работния процес в лабораторията. Този софтуер осигурява отличен контрол върху инструмента, автоматизация, обработка на данни и др. Това е първата софтуерна система за хроматографски данни, която унифицира и обединява работните потоци на хроматографския и рутинния количествен масспектрален (MS) анализ. Софтуерът Chromeleon осигурява пълна интеграция както с конвенционалните GC и LC хроматографски системи, така и със съвременните газ-хроматографски (GC-MS/MS) и течно-хроматографските (LC-MS/MS) инструменти на Thermo Scientific.

 

Основни предимства на Chromeleon 7.3 CDS за лабораторията:

 

 • Подобрена лабораторна производителност - помага ви да получавате повече резултати, с по-малко усилия, както и да реализирате значително увеличение в производителността
 • Повече коректни резултати от първи път, или иначе казано по-малко грешни резултати, дори и за непрофесионални потребители
 • По-лесно постигане, поддръжка и демонстрация на съответствие с регулациите. По-лесно от всякога можете да сте в крак с постоянно развиващите се стандарти и разпоредби

 

Основни предимства на Chromeleon 7.3 CDS за IT: 

 

 • Намалени разходи за по-бърза възвръщаемост на инвестицията. Активирайте стандартизацията на вашата система, за да намалите разходите, без компромис в ефективността на лабораторията
 • Безпроблемно интегриране от единична работна станция до глобално корпоративно прилагане, за централизирано внедряване, поддръжка и управление на хроматографска база данни с локални, регионални или облачни центрове за данни
 • Ефективна, дългосрочна стабилност, постижима чрез водещи в отрасъла инструменти за сигурност и интегритет на данните, за вградена приемственост в работата 

 

Възможности в Chromeleon 7.3 CDS, създадени за лабораторията

 

 • Водещ в индустрията софтуер за контрол на инструменти, поддръжащ над 525 различни модула на инструменти от над 20 производители, включително всички хроматографски и масспектрални инструменти на Thermo Scientific
 • Сигурен, контролиран от администраторите потребителски достъп, за осигуряване целостта на данните и съответствие с GxP и 21 CFR, част 11
 • Опростено създаване на последователности за анализ на проби, методи и отчети, посредством универсалните eWorkflow ™ процедури 
 • Автоматизирани алгоритми за отчитане на успешен / неуспешен анализ, с интелигентен контрол на изпълнението
 • Бързо и точно интегриране на пикове с Cobra Peak Detection и обработка на пикове със SmartPeaks™ Integration Assistant
 • Рационализирано количествено определяне на MS данни, обработка на данни и скрининг с NIST спектрална библиотека
 • Опростено архивиране, търсене и статистическа обработка на данни за хроматография и масспектрометрия
 • Интегрален дизайнер на персонализирани отчети, базирани на електронни таблици, шаблони за отчети и разширени изчисления и диаграми
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024