BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

synthWAVE


Микровълновата система Milestone synthWAVE е проектирана за безопасно, надеждно и възпроизводимо увеличаване процеса на синтез. Базирана на SRC (Single Reaction Chamber) технология SynthWAVE е способен на работа при по-висока температура и налягане, в сравнение с всеки друг реактор. SRC позволява синтез на малки и големи партиди, елимиирайки възможността от кръстосано замърсяване.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

 • Висока производителност. Възможности за работа при най-високи температури и налягане.
  • Магнетрон с мощност 1500 Watt
  • SRC (Single Reaction Chamber) технология с TFM покритие

 

 • Повишена производителност. Двойно по-голяма производителност, спрямо традиционните системи за синтез
  • Директен контрол на температурата във камерата до 300°С
  • Работно налягане до 199bar

 

 • Бърз скрининг.
  • Едновременно провеждане на множество реакции при абсолютно еднакви условия на температура и налягане - дори при използване на различни разтворители
  • Бърз и лесен избор на различни катализатори, разтворители и условия на реакция

 

 • Пробвземане.
  • Лесно и удобно вземане на проби по всяко време в процеса на експеримент
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024