BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Q Exactive GC Orbitrap GC-MS/MS


Thermo Scientific™ Q Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS/MS

Системата Thermo Scientific™ Q Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS/MS е първата по рода си комбинация от газова хроматография (GC) с висока разделителна способност и Orbitrap масспектрометрия с висока разделителна способност и точност на масите (HR/AM). Тази хибридна система предлага силата на количественото определяне на тройно-квадруполните GC-MS системи, в съчетание с високата прецизност и способностите за пълно сканиране с висока разделителна способност и точност на масите (HR/AM) на Orbitrap™ технологията. Системата осигурява изчерпателно охарактеризиране на пробата в един анализ за най-високата довереност при откриването, идентификацията и количественото определяне на съединения. Подходяща е както за научно-изследователски лаборатории, така и за силно натоварени рутинни лаборатории.

 

Характеристиките включват:

  • Разделителна способност до 100,000 (FWHM) при m/z 272
  • Рутинна масова точност под ppm
  • Обхват на маси 30 – 3,000 m/z
  • Инструментална граница на детекция < 6 fg OFN 
  • EI/CI йонен източник. За неговата смяна или почистване не е необходимо развакуумиране на системата
  • Advanced Quadrupole Technology (AQT) за ненадминато изолиране на прекурсори
  • Високочувствителни MS/MS експерименти с технология Higher-Energy
 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021