BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Exactive GC Orbitrap GC-MS


Thermo Scientific™ Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS

Системата Thermo Scientific™ Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS осигурява на рутинните лаборатории силата на охарактеризирането на пробата с висока резолюция и точност на маси (HR/AM). Подходяща е както за анализ на целеви, така и за анализ на нецелеви съединения. Системата Thermo Scientific™ Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS е подходяща за учени, работещи в области, като безопасност на храните, екология, съдебна медицина, производство и анти-допинг.

Характеристиките включват:

  • Разделителна способност до 50,000 (FWHM) при m/z 272
  • Рутинна масова точност под ppm
  • Обхват на маси 30 – 3,000 m/z
  • Инструментална граница на детекция < 6 fg OFN 
  • EI/CI йонен източник. За неговата смяна или почистване не е необходимо развакуумиране на системата
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021