BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Микровълнова системa за екстракция


 

Установено е, че микровълновата екстракция е значително по-бърза, от традиционната Сокслет екстракция и спестява необходимото количество разтворител. Без микровълнова екстракция, времето на подготовка за инструментален анализ, представлява около 60%, от времето на анализа и е отговорна за 30 до 50%  от допуснатите грешки.

 

Платформата на Milestone е усъвършенствана система за екстракция, предлагаща най-добрата технология, налична в момента за:

  • екстрахиране на замърсители в проби от околната среда
  • определяне на общо съдържание на мазнина в проби от храна
  • висококачествено извличане на етерични масла
  • екстракция на проби за GC или GC-MS анализиТечна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024