BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

UltiMate™ 3000 Rapid Separation LC (RSLC) System


Системите Thermo Scientific UltiMate™ 3000 Rapid Separation LC (RSLC) обхващат пълния спектър от HPLC или UHPLC приложения, включително традиционна и ултра бърза течна хроматография, на една платформа.

 

Характеристиките включват:

 • работа при налягане до 1034 bar
 • скорост на потока до 8 mL/min
 • регулируем мъртъв обем на системата
 • аутосемплер за 120 проби с/без вграден температурен контрол на поставките за проби и с нисък пренос от проба в проба
 • температури до 110°C на отделението за колони
 • скорост на събиране на данни до 200 Hz с широка гама от детектори- UV-VIS, MWD, DAD, флуоресцентен, CAD, RI, масспектрометър
 • Thermo Scientific™ Viper™ връзки с нулев мъртъв обем

Изберете от разнообразието от възможни модули на системата:

 • Бинерна, кватернерна или двоен градиент помпа
 • Двуканален, четириканален или шестканален вакуумен дегазер
 • Аутосемплер с или без температурен контрол на поставките за проби
 • Термостат за хроматографски колони с до 2 превключвателни клапана
 • Детектор на диодна матрица (DAD), детектор по множество дължини на вълната (MWD), UV-VIS детектор, флуоресцентен детектор, детектор за определяне на заредени частици в поток (CAD), рефрактометричен детектор (RI), масспектрометър
 • Фракционен колектор
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021